Landmeter Anthony Van Quickelberghe

Diensten AVQ

Door de stijging van de grondprijzen, het tekort aan bouwgrond en het verkleinen van de gemiddelde perceel oppervlakte voor bouwgrond is het verkavelen van grond een veelgevraagde dienst bij de Landmeter-Expert. Het verkavelen van percelen bestaat uit enkele grote stappen:

  • Opmeten bestaande toestand
  • Ontwerpen nieuwe toestand
  • Ontwerpen wegenis
  • Ontwerpen riolering
  • Staat van kosten
  • Grondverzet
  • Bepalen van de stedenbouwkundige voorschriften samen met de gemeente/stad
  • MER-Screening of Milieu effecten rapport

Voor kleine verkavelingen vallen sommige van deze stappen weg. De Landmeter-Expert zorgt al dan niet in samenspraak met andere personen voor het goede verloop van de volledige aanvraag. Ter info: Als de verkavelingsaanvraag zeer recent is opgemaakt door een Landmeter-Expert wordt hier om deontologische redenen gevraagd om de loten door diezelfde Landmeter-Expert te laten afpalen (Landmeter-Experten zijn confraters geen concurrenten).

Grenzen bepalen/onderzoeken is DE bevoegdheid van de Landmeter-Expert zonder twijfel is de Landmeter-Expert hier de beste persoon om aan te spreken. De grenzen van een perceel kunnen soms vaag zijn voor de eigenaars. Deze grenzen worden door de Landmeter-Expert bepaald aan de hand van bestaande plannen. Deze plannen worden gezocht via aktes van het perceel, aktes van de naburige percelen, de bevoegde diensten van de gemeente/stad, het kadaster, Atlas der Buurtwegen, Atlas der onbevaarbare waterwegen… deze lijst is niet limitatief.

Wanneer er geen plannen bestaan kunnen de grenzen onderzocht worden aan de hand van vermeldingen in de aktes zoals gemene muren, palen, afsluitingen… . Wanneer geen duidelijke beschrijving voor handen is is een minnelijke afpaling door de Landmeter-Expert aangewezen, wanneer een akkoord uitblijft is een gerechtelijke procedure het vervolg maar vanzelfsprekend is dit slechts de laatste en minst gegeerde stap. Voor gerechtelijke kwesties kan de Landmeter-Expert ook door de rechtbank worden aangesteld als deskundig, als hij niet eerder is tussengekomen en er geen wrakingsgronden zijn.

De mede-eigendom van een muur nabij of op de grens kan worden bekomen door een overeenkomst tussen beide partijen, een gedwongen overname/verkoop of door verjaring. Het al dan niet gemeen zijn van een scheidingsmuur kan worden onderzocht bij voorkeur door de Landmeter-Expert. Het opmaken van plannen/overeenkomsten voor gemene muren en scheidingsmuren is een opdracht die enkel door een Landmeter-Expert kan gebeuren. Burgerlijk wetboek 653 tot 663.

Voorafgaandelijk aan verbouwingen kan het bestaande terrein of de bestaande woning door de Landmeter-Expert worden opgemeten om zo een digitale versie te verkrijgen in DWG, DXF of ander formaat waarmee de architect, aannemer of ingenieur verder kan werken om de nieuwe toestand te ontwerpen/berekenen. Dit komt vooral voor bij oude woningen/hoeves waar plannen ontbreken of braakliggende terreinen waar een correct hoogteraster of hoogtekaart ontbreekt. Door het gebruik van nauwkeurige software kan door middel van digitale terrein modulatie het grondverzet worden berekend op een snelle, goedkope en vooral nauwkeurige manier. Ook doorsnedes van gebouwen en gevelaanzichten behoren tot het takenpakket van de Landmeter-Expert.

Sinds begin 2014 kan een deel van een kadastraal perceel enkel nog worden verkocht in combinatie met een splitsingsplan opgesteld door een Landmeter-Expert. Dit splitsingsplan wordt opgesteld na een uitvoerig onderzoek van de bestaande en blijvende grenzen. In samenspraak met alle partijen wordt daarna de nieuwe grens bepaald en getekend, hierdoor is de correcte oppervlakte bepaald en is latere discussie over de grens zo goed als uitgesloten. Na de akte worden ook nieuwe grenspalen geplaatst zodat alle partijen ook ter plaatse een duidelijk zicht krijgen over de nieuwe situatie.

Zowel voorafgaandelijk aan huur als voorafgaandelijk aan werken zijn plaatsbeschrijvingen gebruikelijk en meestal verplicht (door verzekering, technische dienst,…). Deze plaatsbeschrijvingen bieden zowel voor de huurder/buur als de verhuurder/bouwheer een document met bewijskracht over de staat vooraf.

Deze plaatsbeschrijvingen worden zeer gedetailleerd opgesteld met foto’s van de volledige ruimte, schetsen van eventuele schade en een schriftelijke beschrijving van alle aanwezige voorzieningen. Indien beide partijen akkoord zijn worden deze vooraf getekend.

Een schattingsverslag opgesteld door een Landmeter-Expert is een document dat in veel situaties kan worden gebruikt. De meest voorkomende zijn voorafgaandelijke schattingen (voorafgaandelijk aan erfenissen), inbrengen van een onroerend goed in een vennootschap, verkoop binnen de familie,… Het schattingsverslag door de Landmeter-Expert gebeurt op basis van twee gecombineerde schattingsmethodes:

  1. De analytische methode waarbij de waarde van het gebouw wordt berekend aan de hand van de constructie, vermeerderd met de waarde van de grond op basis van vergelijkingspunten.
  2. De methode door middel van vergelijkingspunten. Deze vergelijkingspunten zijn bijna perfecte vergelijkbare woningen in diezelfde omgeving van de te schatten woning.

Een derde minder gebruikte methode is op basis van het kadastraal inkomen.

Op vele werven is de aannemer meer dan behendig genoeg om werven uit te zetten maar bij ingewikkelde constructies en constructies met hoge nauwkeurigheden/precisie verkiezen de meeste aannemers een Landmeter-Expert. Dit omwille van de hoge nauwkeurigheid van het totaalstation of de snelle werking van het GNSS-antenne bij wegeniswerken. Door middel van een goede basis en een nauwkeurig toestel is het telkens verder bouwen/uitzetten van verschillende etages een favoriet voor de Landmeter-Expert die houdt van nauwkeurige, precieze en boeiende projecten.

Bij oude gebouwen is het vaak zo dat door het ontbreken van een degelijke ringbalk de bovenzijden van de muren ter hoogte van de spatkrachten naar buiten worden vervormd. Deze vervorming kan door middel van nauwkeurige meettoestellen en correcte merktekens worden bepaald en gemonitord. Op deze manier kan worden bepaald hoe het nieuwe gebouw moet worden aangesloten of wat de zetting is over een bepaald verloop van tijd.

Ook voor het ontwerpen van wegenis en riolering kan u bij de Landmeter-Expert terecht, meestal gebeurt dit samen met het ontwerp van een verkaveling of het ontwerp van een nieuwe of aangepaste rioollijn al dan niet met onteigening als gevolg. Het opmeten van riolering en wegenis kan aan een hoog tempo gebeuren dankzij GNSS.